Info.


Beschrijving van het programma

In het programma Pleit voorbereid doorloopt u, in de rol van en stagiair bij een fictief advocatenkantoor Bijs, Don & van Aken een virtuele stage die specifiek op het leren houden van pleidooien is gericht. Deze stage doet u onder begeleiding van een ervaren collega, uw mentor Paula van Aken.

Bij het doorlopen van deze stage, oriënteert u zich op het fenomeen 'pleiten' door het bijwonen van een werkoverleg, het voeren van gesprekken met diverse deskundigen, het bijwonen van een pleitforum, het bestuderen van relevante literatuur en het analyseren van pleidooien. U maakt kennis met de methode van het voorbereiden en houden van een pleidooi door aan de hand van een aantal stappen 'het gericht bestuderen van een dossier', 'het maken van een pleitnotitie', alsmede 'het oefenen' en het 'uiteindelijk houden van een pleidooi' te doorlopen.

De opnames dateren grotendeels uit het jaar 2000. De huidige functies van zowel de externe- en interne experts als deelnemers aan het pleitforum kunnen om die reden verschillen.

Leerdoelen

Als u het programma Pleit voorbereid heeft gevolgd dan:
  • heeft u veel theoretische kennis over pleiten opgedaan en weet u onder meer wat de kenmerken van een goed pleidooi zijn.
  • heeft u ervaring opgedaan met het op systematische wijze aanpakken van het voorbereiden en houden van een pleidooi en heeft u daarmee kennis gemaakt met enkele aspecten waarmee u ook in uw latere beroep geconfronteerd kunt worden.
  • heeft u geleerd ordening aan te brengen in een authentieke en complexe probleemsituatie en heeft u tevens geleerd uw inspanningen om te zetten in een onderbouwd pleidooi.

Studeer aanwijzingen

De virtuele stage biedt u ook veel gelegenheid om zijpaden te bewandelen. We raden u aan om daarbij steeds het hoofddoel in de gaten te houden en bijtijds naar de hoofdweg terug te keren. Een en ander vindt plaats onder begeleiding van een – eveneens virtuele – ervaren medewerkster, Paula van Aken, die u met raad en daad terzijde staat zonder u daarbij aan de hand te nemen. Het programma Pleitvoorbereid omvat opvolgende fasen. Komt u niet verder dan rdaen we u aan eerst advies te vragen aan Paula van Aken. Komt u ondanks haar advies nog steeds niet verder, vraag dan hulp via de 'Contact' optie onderaan deze pagina.


Aanmelden

U kunt direct gebruik maken van Pleit voorbereid.
Klik op de menu-optie 'Login' en login met je instellings-account.


Site Info:
Copyright © : Rechten Online | Maastricht University | Open Universiteit Nederland

All rights reserved. No part of this website may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any forms or by any means, electronic, mechanical, copying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.

Dit programma is ontwikkeld in het kader van het Consortium Innovatie Hoger Onderwijs. Aan deze ontwikkeling hebben de Open Universiteit Nederland, de Universiteit Maastricht, de katholieke Universiteit Leuven en Stichting Rechten Online een bijdrage geleverd. Slechts na afspraak met de hiervoor vermelde instelling mag het programma ook door anderen worden gebruikt.

Voor de opgenomen illustraties en teksten zijn de rechthebbenden benaderd voor toestemming tot publicatie. Rechthebbenden die zich niet benaderd weten, worden uitgenodigd contact op te nemen met de Open Universiteit Nederland, afdeling Juridische zaken. Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen.
Copyright © : Rechten Online | Maastricht University | Open Universiteit Nederland
Contact | Site-Info | Help | Feedback